Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów,

- dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze   zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać  teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie, zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich  zawartość,

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Halina Majchrzyk, koordynator@witd.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 474 21 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
Tel.: (0-77) 474-21-22
Faks: (0-77) 474-68-73
E-mail:
Strona internetowa: witd.opole.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.witd.opole.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 1.  Opis dostępności do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:
  • do budynku mieszczącego siedzibę Inspektoratu prowadzi jedno wejście (wejście główne) od strony parkingu, posiada  dwoje drzwi otwieranych na zewnątrz/do wewnątrz, które prowadzą  do korytarza.  Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Na parterze znajduje się toaleta  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Po dojściu do korytarza należy skręcić w lewo i udać się schodami na II piętro, następnie skręcić w prawo  i kierować się  do końca korytarza.  W związku   z system zabezpieczenia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dostępność do urzędu umożliwiona jest przez monitorowane wejście główne – gdzie w ramach obszaru kontroli dostępność jest realizowana po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD.  Drzwi  otwierają się automatycznie i  posiadają siłowniki wspomagające,
  • do siedziby Oddziału Wydziału Inspekcji w Kędzierzynie-Koźlu znajdującej się przy Ulicy Piastowskiej 15 prowadzi jedno wejście, drzwi otwierane na zewnątrz, po wejściu należy kierować się schodami na II piętro, wejście z podestu schodów bezbarierowe do korytarza i pomieszczenia Oddziału. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
  • do siedziby Oddziału Wydziału Inspekcji w Byczynie przy ulicy Poznańskiej  19 prowadzi jedno wejście, drzwi  wejściowe podwójne otwierają się na zewnątrz/do wewnątrz, korytarz bezbarierowy, pomieszczenia Oddziału na parterze. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 2. W siedzibach Inspektoratu i Oddziałów  nie ma zamontowanego systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa WITD goście i interesanci nie poruszają się po siedzibie Inspektoratu samodzielnie. Zawsze towarzyszą im odpowiedni pracownicy, którzy prowadzą konkretne sprawy. Zapewniają oni możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie.
 4.  W sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 5. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: budynki nie posiadają wind,  pochylni  wjazdowych, schodołazów,  pomieszczenia Inspektoratu oraz korytarze są bezbarierowe. Jedynie budynek w Byczynie posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 6. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych: w siedzibach Inspektoratu w Opolu i  Byczynie  są  dostępne  miejsca parkingowe – nie są wyznaczone osobne miejsca dla osób niepełnosprawnych. W Kędzierzynie -Koźlu nie ma dostępu do żadnych miejsc parkingowych, najbliższe miejsce parkingowe, łącznie z miejscami przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ok 200 metrów od siedziby Oddziału.
 7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: zgodnie z art.2 pkt.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…)  Urząd zapewnia możliwość wstępu osobie niepełnosprawnej z psem asystującym. Definiuje psa asystującego jako „odpowiednio wyszkolonego  i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społeczny.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online i na miejscu.

Jednak w przypadku wcześniejszego zgłoszenia konieczności zapewnienia tłumacza języka migowego dołożymy wszelkich starań  aby takowego tłumacza zapewnić.Wersja XML